آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه سوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما کنیتکس- 2خوابه شمالی- نوساز

تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه دوم-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

27/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز

طبقه دوم-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

3.12ميليارد
تبریز فایل09141164439

27/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز حافظ

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

27/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

350ميليون
تبریز فایل09141164439

27/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون

851ميليون
تبریز فایل09141164439

26/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

26/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی وسوفال- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

26/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه

طبقه دوم-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.125ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه دهم-سيستم نقشه 15طبقه-نما آلومییم- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.164ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه نهم-سيستم نقشه 15طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

150ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه سوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

786ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.4ميليون

772ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

936ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارناوا

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومیشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

810ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بارناوا

طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومیشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

831ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه سوم-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

440ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه دوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

378ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رشدیه

طبقه چهار-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی

طبقه سوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 1.8ميليون

150ميليون
تبریز فایل09141164439

25/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه اول-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

400ميليون
تبریز فایل09141164439

21/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه اول-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.64ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.35ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.35ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه اول-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومیسه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.275ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.215ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه پنجم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.81ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

187ميليون
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه پنجم-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

378ميليون
تبریز فایل09141164439

20/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارلاله...

طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

19/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خاواران

طبقه دوم-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.7ميليون

456ميليون
تبریز فایل09141164439

19/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

997ميليون
تبریز فایل09141164439

19/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز جهل متر

طبقه سوم-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

196ميليون
تبریز فایل09141164439

18/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه اول-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

495ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه دوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.4ميليون

595ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.4ميليارد

638ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه هفتم-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ وسوفال- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 3.1ميليون

270ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

140ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه ششم-سيستم نقشه سه طبقه-نما آلومییم- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.1ميليارد

240ميليون
تبریز فایل09141164439

17/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه هفتم-سيستم نقشه 15طبقه-نما آلومییم- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.4ميليون

316ميليون
تبریز فایل09141164439

14/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیلبان ا...

طبقه ششم-سيستم نقشه 7طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليارد

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه اول-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.65ميليون

200ميليون
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3ميليون

240ميليون
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه چهار-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز الهی پرس...

طبقه سوم-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.7ميليون

380ميليون
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز 17شهریور...

طبقه چهار-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.45ميليارد
تبریز فایل09141164439

11/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه پنجم-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.155ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/03/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.595ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/03/1398جزئیات