آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز گلگش

طبقه دوم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.36ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پروا

طبقه ششم-زيربنا 260متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.9ميليارد
تبریز فایل09141164439

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز میدان من...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز اطراف شه...

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه دوم-زيربنا 240متر-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

4.32ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

3.78ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پرواز کو...

طبقه چهار-زيربنا 260متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.9ميليارد
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه اول-زيربنا 275متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.65ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.8ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 9طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.87ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.2ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه پنجم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.89ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی

طبقه چهار-زيربنا 202متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

4.64ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه سوم-زيربنا 202متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ن...

طبقه چهار-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

3.96ميليارد
تبریز فایل09141164439

20/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه سوم-زيربنا 208متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

05/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه ششم-زيربنا 360متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی ک...

طبقه سوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

2ميليارد
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه چهار-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

01/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.57ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ک...

طبقه ششم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.72ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه دوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 290متر-سيستم نقشه 8طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

5.22ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه سوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه پنجم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز زعفرانیه...

طبقه چهار-زيربنا 215متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.29ميليارد
تبریز فایل09141164439

12/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 240متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.28ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شاه گلی ...

طبقه چهار-زيربنا 270متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.7ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی گرانیت- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.54ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه سوم-زيربنا 280متر-سيستم نقشه 7طبقه-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.82ميليارد
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه اول-زيربنا 275مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.6125ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بهادری

طبقه اول-زيربنا 300مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

4.5ميليارد
تبریز فایل09141164439

17/04/1399جزئیات