آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه چهار-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

10/06/1399جزئیات

آپارتمان تبریز دارایی3

طبقه هفتم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

02/06/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره آغاج...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

02/06/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره آغاج...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

02/06/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.225ميليارد
تبریز فایل09141164439

19/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی خی...

زيربنا 79متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

270ميليون
تبریز فایل09141164439

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فیرو...

زيربنا 100متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

495ميليون
تبریز فایل09141164439

18/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 90مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

495ميليون
تبریز فایل09141164439

11/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

495ميليون
تبریز فایل09141164439

08/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز 4راه ناد...

طبقه چهار-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
تبریز فایل09141164439

05/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه

طبقه چهار-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز نرسیده ب...

زيربنا 100متر-نما رومیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/03/1399جزئیات

آپارتمان تبریز اخر عباس...

طبقه سوم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

300ميليون
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز آخر عباس...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.4ميليون

270ميليون
تبریز فایل09141164439

09/02/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

630ميليون
تبریز فایل09141164439

24/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چایکنار

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.7ميليون

314ميليون
تبریز فایل09141164439

23/01/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال ...

طبقه چهار-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان م...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ر...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

478ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور با...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اول عباس...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان پ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
تبریز فایل09141164439

29/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

387ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبادانی ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

595ميليون
تبریز فایل09141164439

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دمشقیه ک...

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

420ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ر...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

470ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

465ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما کنیتکس- 1خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه چهار-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک نور...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

220ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک نور...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

320ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

485ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه چهار-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی کو...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 4.4ميليون

420ميليون
تبریز فایل09141164439

20/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بهار شرق...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.1ميليون

410ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

480ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

16/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فارابی -...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

400ميليون
تبریز فایل09141164439

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

380ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان خ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیتجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ف...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سه راه ش...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

260ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهار راه...

طبقه سوم-زيربنا 79متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

474ميليون
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما کنیتکس- 5خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

225ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات