آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
تبریز فایل09141164439

01/11/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغشمال ...

طبقه چهار-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان م...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

660ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ر...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش شمالی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

478ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

18/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منصور با...

طبقه اول-زيربنا 89متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

17/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز اول عباس...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

02/10/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان پ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
تبریز فایل09141164439

29/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

387ميليون
تبریز فایل09141164439

25/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبادانی ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

595ميليون
تبریز فایل09141164439

19/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دمشقیه ک...

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

420ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ر...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

470ميليون
تبریز فایل09141164439

17/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان آ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

465ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما کنیتکس- 1خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه چهار-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

16/09/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک نور...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.7ميليون

220ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک نور...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

320ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 5.7ميليون

485ميليون
تبریز فایل09141164439

23/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه چهار-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

22/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی کو...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی گرانیت- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 4.4ميليون

420ميليون
تبریز فایل09141164439

20/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز بهار شرق...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.1ميليون

410ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

480ميليون
تبریز فایل09141164439

19/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

16/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز فارابی -...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

400ميليون
تبریز فایل09141164439

14/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان ک...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما آجر گری- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

380ميليون
تبریز فایل09141164439

13/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز آبرسان خ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی گرانیتجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

600ميليون
تبریز فایل09141164439

09/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ف...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

550ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز سه راه ش...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

260ميليون
تبریز فایل09141164439

07/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز چهار راه...

طبقه سوم-زيربنا 79متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

474ميليون
تبریز فایل09141164439

06/08/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

200ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه پنجم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما کنیتکس- 5خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

225ميليون
تبریز فایل09141164439

23/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

540ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز پاستور ج...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگسه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

510ميليون
تبریز فایل09141164439

22/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز منظریه ک...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.4ميليون

840ميليون
تبریز فایل09141164439

17/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه اول-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

425ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز کوچه باغ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

382ميليون
تبریز فایل09141164439

15/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شهرک پرو...

زيربنا 87متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

722ميليون
تبریز فایل09141164439

14/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز میرداماد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون

567ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ب...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.6ميليون

377ميليون
تبریز فایل09141164439

11/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز مارالان ...

طبقه پنجم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

500ميليون
تبریز فایل09141164439

08/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز باغمیشه ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

520ميليون
تبریز فایل09141164439

07/07/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

490ميليون
تبریز فایل09141164439

26/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شکللی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.9ميليون

290ميليون
تبریز فایل09141164439

09/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز رسالت کو...

زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

416ميليون
تبریز فایل09141164439

07/06/1398جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر ج...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

665ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز دامپزشکی...

طبقه هفتم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه 15طبقه-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.7ميليون

330ميليون
تبریز فایل09141164439

27/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

238ميليون
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز شمس تبری...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما آجر گری- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 2.8ميليون

224ميليون
تبریز فایل09141164439

22/05/1398جزئیات

آپارتمان تبریز خیابان ا...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

560ميليون
تبریز فایل09141164439

19/05/1398جزئیات