آپارتمان فروش تبریزفایل(بورس پیش فروش آپارتمان در تبریز)

آپارتمان تبریز آخر شهنا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.08ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان آبریز ولیعص

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

2.89ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان آبریز رشدی

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

1.677ميليارد
تبریز فایل09141164439

16/05/1399جزئیات

آپارتمان آبریز منظری

زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز فرشته جن...

طبقه اول-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.764ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز گلگش

طبقه دوم-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.36ميليارد
تبریز فایل09141164439

15/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فیرو...

-طبقه اول- 2خوابه جنوبی

997ميليون
تبریز فایل09141164439

14/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

-طبقه پنجم- 3خوابه شمالی

1.76ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولیعصر

مالی- نوساز

5.4ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مابین طا...

شمالی

1.05ميليارد
تبریز فایل09141164439

14/05/1399جزئیات

آپارتمان تبریز پروا

طبقه ششم-زيربنا 260متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.9ميليارد
تبریز فایل09141164439

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز عباسی خی...

زيربنا 79متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.6ميليون

270ميليون
تبریز فایل09141164439

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز چهارراه ...

طبقه دوم-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

990ميليون
تبریز فایل09141164439

31/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز سیزده اب...

زيربنا 140متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.03ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز جاده ایل...

طبقه سوم-زيربنا 175متر-نما رومیشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.6ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قطران کو...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.145ميليارد
تبریز فایل09141164439

30/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

زيربنا 140متر-نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز اخر شهنا...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز رضا نژاد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.44ميليارد
تبریز فایل09141164439

29/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

طبقه پنجم-زيربنا 197متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.56ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز خاورا

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.1ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی سهن

طبقه سوم-زيربنا 185متر-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.68ميليارد
تبریز فایل09141164439

26/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز میدان من...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-نما رومی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.15ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزداران...

طبقه دوم-زيربنا 130مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.365ميليارد
تبریز فایل09141164439

25/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

زيربنا 115متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.725ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی فیرو...

زيربنا 100متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز مرزدارا

طبقه دوم-زيربنا 140متر-نما رومی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.47ميليارد
تبریز فایل09141164439

24/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ارتش جنو...

طبقه پنجم-زيربنا 155متردو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.86ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز نظام پزش...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز بها

زيربنا 110متر-نما سنگ وسوفالشرقی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

935ميليون
تبریز فایل09141164439

23/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز اطراف شه...

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.3ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز ولی عصر

طبقه چهار-زيربنا 128متر-نما رومی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.344ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز کوی نص

طبقه سوم-زيربنا 167متر-نما رومی- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.833ميليارد
تبریز فایل09141164439

22/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز قره باغ

زيربنا 165متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.98ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شاهگلی

طبقه ششم-زيربنا 157متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.355ميليارد
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز منطقه ۳

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.25ميليون

910ميليون
تبریز فایل09141164439

27/04/1399جزئیات

آپارتمان تبریز شهر جدید...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.8ميليون

408ميليون
تبریز فایل09141164439

21/04/1399جزئیات